Cello Bow: Classical, Tourte Model, c. 1790

Cello Bow: Classical, Tourte Model, c. 1790, Dipper frog & button

Cello Bow: Classical, Tourte Model, c. 1790, Dipper frog & button – DCLB032 (price $4,500)